Všeobecné ustanovenia

Týmito Všeobecnými obchodnými podmienkami sa riadia právne vzťahy medzi firmou Ereon, s.r.o., miesto podnikania Budovateľská 2010/12, 900 31 Stupava, IČO: 45441944, Obchodný register Okresného súdu Bratislava I, oddiel: Sro, vložka číslo: 64496/B, bankové spojenie: účet vedený v Tatra banke, a. s., č. ú. 2929854370/1100 (ďalej len "Predávajúci") a každou osobou, ktorá je kupujúcim tovaru ponúkaného Predávajúcim na internetovej stránke Predávajúceho www.bezchemie.sk (ďalej len "internetová stránka Predávajúceho") podľa Všeobecných obchodných podmienok (ďalej len "Kupujúci"), ktoré vznikajú pri kúpe uvedeného tovaru.

Právne vzťahy medzi Predávajúcim a Kupujúcim sa radia Všeobecnými obchodnými podmienkami a ustanoveniami príslušných právnych predpisov Slovenskej republiky, najmä ustanoveniami Občianskeho zákonníka, zákona č. 250/2007 Z.z. o ochrane spotrebiteľa a o zmene zákona Slovenskej národnej rady č. 372/1990 Zb. o priestupkoch v znení neskorších predpisov, zákona č. 108/2000 Z.z. o ochrane spotrebiteľa pri podomovom predaji a zásielkovom predaji a zákona č. 22/2004 Z.z. o elektronickom obchode a o zmene a doplnení zákona č. 128/2002 Z.z. o štátnej kontrole vnútorného trhu vo veciach ochrany spotrebiteľa a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení zákona č. 284/2002 Z.z.

Kúpnou zmluvou sa rozumie zmluva medzi Predávajúcim a Kupujúcim, ktorej predmetom je kúpa tovaru ponúkaného Predávajúcim na internetovej stránke Predávajúceho (ďalej len "tovar") uzavretá spôsobom podľa nasledujúceho článku Všeobecných obchodných podmienok.

Na Kupujúceho, ktorým je osoba kupujúca tovar za účelom podnikania, resp. výkonu povolania a nie za účelom osobnej spotreby fyzických osôb, sa nevzťahujú ustanovenia článku "Odstúpenie od zmluvy" a článku "Záruka, reklamácie" Všeobecných obchodných podmienok.

Objednanie tovaru

Kupujúci si objednáva tovar prostredníctvom vyplneného elektronického objednávkového formulára uvedeného na internetovej stránke Predávajúceho (ďalej len "objednávka"), prostredníctvom vyplneného objednávkového formulára zaslaného na adresu sídla Predávajúceho alebo telefonicky na tel. čísle 0905 881 242. Objednávka sa považuje za odoslanú, ak bude doručená Predávajúcemu a bude obsahovať všetky požadované údaje, t.j. meno a priezvisko objednávateľa, resp. obchodné meno spoločnosti, dodaciu adresu, e-mailový a telefonický kontakt na objednávateľa, názov objednávaného tovaru, množstvo a spôsob dodania. Odoslaná objednávka je návrhom na uzavretie kúpnej zmluvy zo strany Kupujúceho.
Pred zaslaním objednávky je Kupujúci povinný oboznámiť sa so Všeobecnými obchodnými podmienkami. Zaslaním objednávky Kupujúci potvrdzuje, že so Všeobecnými obchodnými podmienkami súhlasí. Každá objednávka doručená predávajúcemu je záväzná a obratom bude potvrdená elektronickou poštou - formou e-mailu zaslaného na adresu uvedenú Kupujúcim.
Odoslaním objednávky potvrdzuje Kupujúci Predávajúcemu, že akceptuje výšku ceny za objednaný tovar včítane prípadných expedičných a dopravných nákladov, Všeobecné obchodné podmienky Predávajúceho v znení platnom k momentu odoslania objednávky.
Kúpna zmluva je uzavretá doručením potvrdenia Predávajúceho elektronickou poštou (e-mailom) Kupujúcemu.

Ceny a platobné podmienky
Ceny sú uvedené vrátane DPH.

Pri platbe prevodom na účet :
objednávky tovaru do 85 Eur - kúpna cena bude navýšená o poštovné vo výške 3,20 Eur
objednávky tovaru nad 85 Eur - poštovné zdarma
Pri platbe dobierkou - kúpna cena bude navýšená o poštovné vo výške 4 Eur
Pri osobnom odbere v mieste prevádzky Predávajúceho sa poštovné neúčtuje

Faktúra na kúpnu cenu vystavená Predávajúcim, ktorá bude zaslaná Kupujúcemu spolu s tovarom, slúži zároveň i ako daňový doklad a dodací list.

Ak nebude celková suma kúpnej ceny vrátane poštovného pripísaná na účet Predávajúceho do 10 pracovných dní odo dňa potvrdenia objednávky Predávajúcim elektronickou poštou (e-mailom), má Predávajúci právo objednávku stornovať. Predávajúci je oprávnený si účtovať storno poplatok vo výške 3,50 Eur.

Storno objednávky

Kupujúci má právo stornovať objednávku v deň jej zaslania.

Kupujúci má právo stornovať objednávku taktiež v prípade, že objednávka nebola potvrdená Predávajúcim do 24 hodín. V takomto prípade nie je Kupujúcemu účtovaný storno poplatok. V prípade, že Kupujúci stornuje už potvrdenú objednávku, je povinný uhradiť Predávajúcemu storno poplatok vo výške 3,50 Eur a všetky preukázateľne a účelne vynaložené náklady, ktoré mu vznikli v súvislosti s realizáciou danej objednávky, najmä v prípade ak Kupujúci stornuje objednávku po jej odoslaní Predávajúcim a Predávajúcemu vznikli náklady na dopravu tovaru.

Ak Kupujúci stornuje objednávku z dôvodu nedodržania dodacej lehoty Predávajúcim, storno poplatok mu nebude účtovaný.

Kupujúci môže objednávku stornovať zaslaním žiadosti na e-mailovú adresu info@bezchemie.sk, alebo telefonicky na tel. čísle 0905 881 242.

Predávajúci má právo stornovať objednávku, ak z dôvodu vypredania alebo nedostupnosti tovaru alebo zastavenia výroby tovaru ani pri vynaložení všetkého úsilia, ktoré možno od neho spravodlivo požadovať nie je schopný dodať tovar Kupujúcemu v lehote určenej týmito Všeobecnými obchodnými podmienkami alebo v cene, ktorá je uvedená na internetovej stránke Predávajúceho, pokiaľ sa s Kupujúcim nedohodne inak.

O stornovaní objednávky bude Kupujúci preukázateľne informovaný Predávajúcim telefonicky alebo elektronickou poštou (e-mailom).

Dodanie tovaru

Dodávky sa uskutočňujú prostredníctvom Slovenskej pošty, a. s.

Ak je tovar na sklade, dodacia lehota je 3 pracovné dni. Tovar, ktorý nie je na sklade, dodávame do 10 pracovných dní, vo výnimočných prípadoch môže byť dodacia lehota dlhšia. Dodacia lehota začína plynúť pri dodaní tovaru na dobierku dňom potvrdenia objednávky Predávajúcim elektronickou poštou (e-mailom) a pri platbe prevodom na účet dňom pripísania celej sumy kúpnej ceny vrátane poštovného na účet Predávajúceho. Kupujúci bude o dodacej lehote dlhšej ako 3 pracovné dni informovaný telefonicky alebo elektronickou poštou (e-mailom).


Záruka a reklamácie

Na reklamáciu tovaru sa vzťahujú ustanovenia Občianskeho zákonníka, zákona č. 250/2007 Z.z. o ochrane spotrebiteľa a o zmene zákona Slovenskej národnej rady č. 372/1990 Zb. o priestupkoch v znení neskorších predpisov a zákona č. 108/2000 Z.z. o ochrane spotrebiteľa pri podomovom predaji a zásielkovom predaji.

Kupujúci je povinný skontrolovať tovar čo najskôr po jeho prevzatí. Prípadné zistené chyby musí kupujúci bezodkladne písomne oznámiť (list, e-mail) predávajúcemu. V písomnom oznámení musí byť uvedený druh závady a nárok, ktorý voči predávajúcemu uplatňuje (tj výmena tovarov za náhradné, dodanie chýbajúceho tovaru, zľava na tovar, odstúpenie od zmluvy - vrátenie tovaru).

Kupujúci má v súlade so zákonom o ochrane spotrebiteľa č.367/2000 v aktuálnom znení možnosť vrátiť objednaný tovar bez udania dôvodu do 14 dní. Za vrátený tovar môže požadovať peniaze alebo iný tovar.

Vrátený tovar musí byť v originálnom obale, nerozbalený, nepoužitý a nepoškodený. Vrátené musia byť aj všetky dokumenty dodávané s reklamovaným tovarom. Tovar kupujúci zašle prostredníctvom Slovenskej pošty späť predávajúcemu a to výhradne doporučene a na svoje náklady. Predávajúci má 14 dní, od fyzického doručenia a prekontrolovania vráteného tovaru, na odoslanie náhradného tovaru kupujúcemu alebo na vrátenie peňazí na bankový účet kupujúceho.

Reklamácia vrátane odstránenia závady bude vybavená najneskôr do 30 dní od jej nahlásenia, prípadne v termíne, na ktorom sa kupujúci s predávajúcim dohodne.


Osobné údaje

Predávajúci zhromažďuje osobné údaje Kupujúceho výlučne na plnenie Kúpnej zmluvy uzatváranej podľa Všeobecných obchodných podmienok, plnenie svojich záväzkov voči Kupujúcemu, za účelom ponúkania služieb a produktov Predávajúceho, a to hlavne pri vystavení faktúry, kontaktovaní Kupujúceho v súvislosti s vybavovaním jeho objednávky, doručení objednaného tovaru, zasielaní informácií o činnosti Predávajúceho (aj elektronickými prostriedkami). Predávajúci zodpovedá za to, že osobné údaje Kupujúceho nebudú použité na iné účely, najmä nebudú sprístupnené tretím osobám (okrem rozsahu potrebného na doručenie tovaru).

Predávajúci zhromažďuje osobné údaje Kupujúceho v nasledovnom rozsahu: meno, priezvisko, e-mailová adresa, názov firmy, fakturačná adresa, adresa dodania, kontaktné telefónne číslo, kontaktná e-mailová adresa a číslo účtu s názvom banky.

Kupujúci odoslaním objednávky udeľuje Predávajúcemu v súlade so zákonom č. 428/2002 Z.z. o ochrane osobných údajov v znení neskorších predpisov súhlas na spracovávanie jeho osobných údajov uvedených v objednávke v informačnom systéme Predávajúceho za účelom uvedeným v bode 8.1. tohto článku. Kupujúci udeľuje súhlas na dobu do jeho odvolania. Kupujúci má právo udelený súhlas kedykoľvek odvolať zaslaním písomného oznámenia na e-mailovú adresu Predávajúceho info@bezchemie.sk alebo na vyššie uvedenú adresu sídla Predávajúceho. Kupujúci udeľuje súhlas dobrovoľne. Kupujúci prehlasuje, že osobné údaje uvedené v objednávke sú pravdivé. 


Potrebujete pomoc ?

+421 905 881 242

Košík  

Žiadne produkty

Poštovné 0,00 €
DPH 0,00 €
Spolu 0,00 €

Ceny s DPH

Pokladňa

Akciové

Žiadne akciové produkty